Om ÅI

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för återvinningsföretag som valt att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet med målet att skapa en återvinning som är långsiktig hållbar.
 

Läs mer om vår Uppförandekod och Värdegrund

 

Snabbval

Återvinningsområden

ÅI:s medlemmar hanterar 11 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial i drygt 300 anläggningar. Mer än 50 procent av avfallet materialåtervinns.
 
Företagen arbetar inom många olika återvinningsområden. Om du letar efter ett företag inom ett speciellt område klicka på länken nedan.
 

Återvinningsnytt

Läs våra nyhetsbrev här.

 

Du kan även löpande få våra nyhetsbrev kring ÅI:s verksamhet och branschens utveckling genom att registrera dig här.

Mer om ÅI

ÅI är den branschorganisation som företräder återvinningsföretagen i Sverige. 

Vi är en bransch i tillväxt med stora utvecklings- och affärsmöjligheter i en cirkulär ekonomi där återvinning har en nyckelroll.

Medlemmarna omsätter mer än 20 miljarder kronor och har drygt 6000 anställda.

Återvinningsindustrierna

Välkommen till Återvinningsindustriernas seminarier om cirkulär ekonomi den 6 juli i Almedalen

13.00-14.30  - Hur maximerar vi potentialen i en cirkulär ekonomi?

15.00-16.00 - Cirkulär ekonomi och ökad återvinning - en förutsättning för att uppnå klimatmålen?

 

Miljöminister Karolina Skog medverkar och många fler. 

                                                                                                                                             Läs mer

 • Avsevärt utrymme för ökad konkurrens enligt ny nordisk rapport om avfallsmarknaden

  De nordiska konkurrensmyndigheterna har publicerat en rapport om konkurrenssituationen på de nordiska avfallsmarknaderna. ÅI välkomnar rapporten vars huvudslutsats är att det finns ett omfattande utrymme att öka konkurrensen på avfallsmarknaderna i de nordiska länderna.

  I rapporten konstateras det att kommunerna har en stark ställning på avfallsmarknaden och att deras agerande kan både leda till att stänga ute privata aktörer, liksom att öppna upp för en effektiv konkurrens som leder till nya innovativa lösningar och sannolikt lägre kostnader för avfallshanteringen. Författarna konstaterar att för att komma runt de konkurrensproblem som finns kan det vara nödvändigt att omvärdera hur äganderätten för avfall ska se ut.
   
  I rapporten identifieras tre orsaker som skapar ojämn konkurrenssituation på avfallsmarknaden:
  1. Kommunerna har olika, och ibland motstående, roller i avfallshanteringen.
  2. Kommunerna har monopol på hushållsavfallet.
  3. I vissa avseenden har kommunerna orättvisa fördelar gentemot de privata företagen.
   
  För att möta upp mot de högre satta återvinningsmålen, och för att möta utmaningarna som omställningen till en cirkulär ekonomi medför, bör marknadsbaserade lösningar användas i en större omfattning.
   
  Förslag till åtgärder finns i sex olika kategorier. Dessa är:
   
  1. Öka användningen av marknadsbaserade lösningar
  a. Kommuner bör åläggas att kontinuerligt utvärdera sitt agerande på avfallsmarknaden samt att överväga marknadslösningar, inklusive upphandling av avfallshanteringstjänster, för att främja väl fungerande marknader. För att säkerställa korrekt utvärdering behövs separat ekonomisk redovisning för kommunens avfallshantering.
  b. Tillståndsgivare bör underlätta en väl fungerade avfallsmarknad när regelverken tillämpas eller ändras. Innovation genom konkurrens är nyckeln att frigöra potentialen i avfallet.
  c. Handelshinder bör tas bort.
   
  2. Tydliggör det offentligas roller och mål och främja dialog
  a. Separera kommunernas roller som å ena sidan avfallshanterare och å andra sidan tillståndsmyndighet.
  b. Säkerställ att beslutsfattare och organisatoriska enheter inom kommunerna inte agerar inom kommunens två olika roller.
  c. Kommunerna bör konsultera intressenter när planer för avfallshantering tas fram.
  d. Kommunernas avfallshanteringsplaner bör innehålla beskrivningar av hur ansvarsfördelningen ska se ut gentemot offentliga och privata avfallsbolag och en utvärdering av effektiviteten och lämpligheten att använda ekonomiska – och andra – instrument för att hantera avfallsfrågor.
   
  3. Tillräckliga verktyg för att hantera frågor om konkurrensneutralitet
  a. Konkurrensmyndigheternas verktyg att agera mot skadlig brist på konkurrensneutralitet bör vara effektiva och tillräckliga.
  b. Regler för kommuners deltagande på konkurrensutsatta marknader bör eftersträva konkurrensneutralitet. Transparent och detaljerad bokföring av kostnader bör gälla för att separera kommuners avfallshantering på monopolmarknaden och på den konkurrensutsatta marknaden. Kommunernas finansiella fördelar gentemot de privata aktörernas bör tas bort för att ge ett rättvist spelfält.
   
  4. Bättre rutiner vid kommunal upphandling
  a. Relevanta aktörer i Norden bör utvärdera om bestämmelserna för upphandling kan revideras så att det finns tillräckliga incitament för kommunerna att skapa innovations- och kostnadseffektiva upphandlingar.
  b. Kommuner bör uppmuntras att samarbeta för att få skalfördelar vid offentlig upphandling. Stora kommuner kan förbättra konkurrensen genom att dela upp sina upphandlingar i mindre paket.
  c. Relevanta aktörer bör erbjuda stöd för att förbättra den kommunala upphandlingen av avfallshantering.
   
  5. Förbättra statistik och definitioner
  a. Relevanta aktörer i Norden uppmuntras att inkludera uppgifter om upphandling i statistiken.
  b. Datainsamling bör prioritera och sprida information om kostnader och effektivitet för att ge beslutsfattare nödvändiga verktyg att skapa effektiva avfallsmarknader.
  c. Lagstiftare bör arbeta för att etablera EEA-standarder som är relevanta både för att uppnå miljömål och underlätta handel.
   
  6. Säkerställ effektiviteten i producentansvarssystemen
  a. Relevanta aktörer i de nordiska länderna bör undersöka om det finns effektivitetsvinster genom att öka konkurrensen på marknaderna som omfattas av producentansvar.
  b. Åtgärder bör genomföras för att förenkla marknadstillträde, där det behövs.
  Läs mer
 • Ny rapport om återvinningens klimatnytta

  2015-11-20

  Materialåtervinning ger lägre utsläpp än produktion av ny råvara och lägre utsläpp än förbränning. Det gäller för alla de material som har undersöks i ett forskningsprojekt vid Högskolan i Gävle och Danmarks Tekniska Universitet.

  Läs mer
 • Fler jobb och lägre utsläpp i en mer cirkulär ekonomi

  2015-10-19

  Romklubbens rapport, The Circular Economy and Benefits for Society, presenterades nyligen vid ett seminarium med fokus på jobb och utsläppsminskningar i Bryssel.

  Läs mer