ÅI:s seminarier om cirkulär ekonomi i Almedalen 2016

Under årets almedalsvecka arrangerade ÅI två olika seminarier om cirkulär ekonomi:

Under seminariet Hur maximerar vi potentialen i en cirkulär ekonomi? diskuterades hur avfallsmarknaderna bör utvecklas och vilka styrmedel som kan bidra till ökad återvinning, tillväxt och fler cirkulära materialflöden. Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna, inledde med att lyfta fram potentialen till ökat antal jobb och tillväxt som kan skapas i en mer cirkulär ekonomi och att nya styrmedel behövs i hela cirkeln.

Regeringens utredare för cirkulär ekonomi, Ola Alterå, presenterade utredningsuppdraget som bland annat handlar om att föreslå styrmedel för att förebygga uppkomsten av avfall och att stimulera utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Björn Risinger, generalsekreterare Naturvårdsverket, lyfte verkets roll i omställningen till en cirkulär ekonomi och att Naturvårdsverket kan bidra till marknadsstabilitet genom transparens och förutsägbarhet i tillstånd och prövning.

Under seminariet diskuterades kommuners olika tolkningar av begreppet därmed jämförligt avfall. Henrik Nerell, miljöchef Mc Donald´s och Åsa Domeij, chef miljö och socialt ansvar Axfood, gav exempel på hur olika kommuner har tolkat deras verksamhetsavfall som därmed jämförligt avfall med konsekvensen att bolagen inte får ta ansvar och återvinna sitt eget avfall med maximal klimatnytta.

Johan Hedelin, avdelningschef Konkurrensverket, lyfte fram att kommunernas många roller, som upphandlare, utförare och granskare, skapar ojämna konkurrensförhållanden på avfallsmarknaden. Karin Thomasson, 4:e vice ordförande SKL, menade att kommuner och privata aktörer behöver samverka och att ett förtydligande av rollerna behövs.

Flera förslag till nya styrmedel lyftes fram under seminariet. Thomas Sörensson, vd Tyre Recycling, och Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells efterfrågade styrmedel för att öka efterfrågan på återvunnet material. Bland annat föreslogs att momsen på återvunnet material och deponiskatten tas bort. Åsa Domeij föreslog krav på design för återvinning och krav på att förpackningar ska fungera praktiskt i återvinningen. Henrik Nerell betonade att det måste bli billigare att återvinna material än att bränna det. Anders Wijkman, ordförande i Återvinningsindustrierna, lyfte fram funktions- och innovationsupphandling och krav på återvunna råvaror i upphandlingar. Han lyfte också fram standardisering, exempelvis för plastmaterial, och vikten av att verksamheter får äga sitt avfall.

Riksdagsledamöterna Kristina Yngwe (C), Isak From (S), Håkan Svenneling (V) och Jonas Jakobsson Gjörtler (M) var överens om att ramarna för marknaderna behöver förnyas och förtydligas om vi ska maximera potentialen i en cirkulär ekonomi.

I seminariet Cirkulär ekonomi och ökad återvinning – en förutsättning för att uppnå klimatmålen? lyftes återvinningens roll för att minska koldioxidutsläppen och uppnå klimatmålen. Under seminariet diskuterades hur vi kan synliggöra att klimatutsläpp är inbyggda i produktion och produkter och att återvunna råvaror utgör en koldioxidbesparing.

Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen, berättade om beredningens arbete och uppdraget att sätta mål för att minska Sveriges utsläpp till netto-noll. Wijkman lyfte fram materialåtervinningen som en viktig pusselbit i klimatarbetet och menade att styrmedel och incitament behövs för att driva på utvecklingen. Miljöminister Karolina Skog ansåg att Miljömålsberedningens arbete lägger en bra grund för parlamentarisk enighet och för att ta fram en proposition kring klimatförslagen. Skog menade att cirkulär ekonomi har hög prioritet hos regeringen och att hon vill fortsätta stimulera återvinningen för bättre efterföljelse av avfallshierarkin.

Under seminariet delade flera företag verksamhetsexempel kring utvecklingen av en cirkulär ekonomi och klimatnyttan med återvinning. Henriks Sundström, hållbarhetschef Electrolux, betonade vikten av att arbeta i hela värdekedjan. Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan, betonade vikten av att använda återvunna råvaror i byggprocessen och Cecilia Våg, hållbarhetschef Stena Recycling, lyfte fram den ökade efterfrågan på klimatsmarta produkter och därmed återvunna råvaror. Alla var överens om att företag som använder återvunna råvaror bör premieras och att det måste bli billigare att köpa återvunnen råvara än jungfrulig. Offentlig upphandling lyftes fram som ett viktigt verktyg för att öka användningen av återvunnet material i produkter.

Under seminariet diskuterades avfallsförbränningens roll i den cirkulära ekonomin. Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, menade att Sveriges överkapacitet på avfallsförbränning gör att mycket värdefullt material går till spillo. Cecilia Våg påpekade att Sverige varje år förbränner aluminium med en koldioxidbesparing motsvarande Gotlands hela utsläpp i fyra månader.

Johan Hultberg, riksdagsledamot för Moderaterna, ansåg att Sverige har mycket kvar att göra när det gäller återvinningen och att styrmedel såsom skattesänkningar kan vara viktiga verktyg. Karolina Skog menade också att det behövs en översyn av skattesystemet utifrån de uppsatta målen.

Anders Wijkman avslutade seminariet med att lyfta fram den positiva anda och gemensamma politiska vilja som finns för sluta slösa resurser och låta en mer cirkulär ekonomi bidra till minskad klimatpåverkan. Nu återstår att se vilka styrmedel viljan resulterar i.