Avsevärt utrymme för ökad konkurrens enligt nordisk rapport om avfallsmarknaden

24 februari 2016

De nordiska konkurrensmyndigheterna har publicerat en rapport om konkurrenssituationen på de nordiska avfallsmarknaderna. ÅI välkomnar rapporten vars huvudslutsats är att det finns ett omfattande utrymme att öka konkurrensen på avfallsmarknaderna i de nordiska länderna.

I rapporten konstateras det att kommunerna har en stark ställning på avfallsmarknaden och att deras agerande kan både leda till att stänga ute privata aktörer, liksom att öppna upp för en effektiv konkurrens som leder till nya innovativa lösningar och sannolikt lägre kostnader för avfallshanteringen. Författarna konstaterar att för att komma runt de konkurrensproblem som finns kan det vara nödvändigt att omvärdera hur äganderätten för avfall ska se ut.
 
I rapporten identifieras tre orsaker som skapar ojämn konkurrenssituation på avfallsmarknaden:
1. Kommunerna har olika, och ibland motstående, roller i avfallshanteringen.
2. Kommunerna har monopol på hushållsavfallet.
3. I vissa avseenden har kommunerna orättvisa fördelar gentemot de privata företagen.
 
För att möta upp mot de högre satta återvinningsmålen, och för att möta utmaningarna som omställningen till en cirkulär ekonomi medför, bör marknadsbaserade lösningar användas i en större omfattning.